Wykresy na ekranie laptopaPełna księgowość

Pełna księgowość jest sposobem dokumentowania zdarzeń gospodarczych, która zawiera zdecydowanie więcej wydarzeń i jest pełniejszym odzwierciedleniem finansów firmy, w przeciwieństwie do prostszych form, jakimi są podatkowa księga przychodów i rozchodów czy ewidencja przychodów. Jest to rozwiązanie gwarantujące kompletną przejrzystość danych ekonomicznych podmiotu gospodarczego.

Wymaga ona, obok dokumentów stosowanych w uproszczonej księgowości, prowadzenia uzupełniających rejestrów i ewidencji, umożliwiających przeanalizowanie m.in. zmian zachodzących w majątku przedsiębiorstwa, rozliczeń z kontrahentami czy przepływów pieniężnych. Pełna ich lista obejmuje dzienniki, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów, uzgodnienia sald, potwierdzenia, sprawozdania finansowe i inne.

Kiedy pełna księgowość jest obowiązkowa?

Dla niektórych form działalności gospodarczej prowadzenie pełnej księgowości jest obowiązkowe. Ma to miejsce w przypadku:

* spółek partnerskich i handlowych,

* organizacji budżetowych,

* osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,

* samorządów i związków samorządowych,

* jednostek działających dzięki otrzymanym subwencjom lub dotacjom.

* kiedy organizacja funkcjonuje na zasadach prawa bankowego lub pokrewnych przepisów.

Natomiast w przypadku pozostałych podmiotów jest ona jedną z dostępnych opcji. Oznacza to, że w sytuacji, kiedy jednoosobowa działalność gospodarcza zostaje przekształcona w spółkę osobową prawa handlowego, należy zaprzestać korzystania z księgowości uproszczonej i przejść na księgi handlowe.